An sire ri [SOONINKON MAARINDEN KAFO EJIPT](Association Culturelle de Soninké en Egypte) Daaxan kanma
     
Danbe
Wagadu Danbe
Sooninkon do Silamaaxu
Sooninkon ananu
Sooninkan dappun do debu
Sooninkon taaxu ñiiño
Xanne
Sooninken xara
Taalinun do digan xooro
Gemu-xan dare
Safande
Kafo
Kafon gemunde
Yaxu
Sallu
Terende
Naamen do Laada
Suugun do regu
Suugaanon do Jaaru
Gunanwun do Sunku
Natalinu
Fedde
S.M.K.E (A.C.S.E)
Xaran feddu
Golliñan feddu
Tuwanlenmaaxu
S.M.K.E kitera
Sooninkaaxun feddu
N'o maatendi
Xara/ kittibatte toxo o kan kitaaben wa
Tana
Kitaabun noonu
Soobe
Meeñiyu
Deemandu kafon da
Tana /Kitaabun noonu

Sooninkan kitaabu

  • Kitaabu beenu ga safe m'i gayi nan safe Ejipt(Misira) jamaanen di;

1- Kitaabu beenu safanten ga ni:

Quraana Juzu Anma

Wagadu Taariqu

Allan batimoxonu yogoni

Laxadari kitaaben yillante katta sooninkan xannen wa Sooninkan xannen Gonbonwu
 

ku beenu natalinun ganta yere;

1- Sooninken xara ti Arabun xanne.
2- Arabun Xannen xara ti Sooninken.
3- Quraana Juzunu tanani
 
2-kitaabu beeni gayi nan safe;
  • Quraana
  • Gonbonwu
  • Sooninkan Taalinun Do Digan-xooro
 

Kite moxo: B.P. 1172Attaba Caire Egypte.Ou B.P. 1639 Attaba Caire Egypte.

E-mail:sooninkonkaho@hotmail.com
madibiramu@yahoo.fr

 

  • * Sooninkan kitaabu noqu tananin wa:
    ............................................

 


- Copyright 19/10/2005 © soobe. fr.tt Tous droits réservés - soobe.fr.tt dangon su tuge-