An sire ri [SOONINKON MAARINDEN KAFO EJIPT](Association Culturelle de Soninké en Egypte) Daaxan kanma
     
Danbe
Wagadu Danbe
Sooninkon do Silamaaxu
Sooninkon ananu
Sooninkan dappun do debu
Sooninkon taaxu ñiiño
Xanne
Sooninken xara
Taalinun do digan xooro
Gemu-xan dare
Safande
Kafo
Kafon gemunde
Yaxu
Sallu
Terende
Naamen do Laada
Suugun do regu
Suugaanon do Jaaru
Gunanwun do Sunku
Natalinu
Fedde
S.M.K.E (A.C.S.E)
Xaran feddu
Golliñan feddu
Tuwanlenmaaxu
S.M.K.E kitera
Sooninkaaxun feddu
N'o maatendi
Xara/ kittibatte toxo o kan kitaaben wa
Tana
Kitaabun noonu
Soobe
Meeñiyu
Deemandu kafon da
Danbe / Sooninkon Taaxu Ñiiño

SOONINKON KITE DINGIRANU DUNA NOORE KE DI;

  • Sooninkon ga kitene Dingiranu beenu yi, taaxendi Fatanbinnira(afiriki) ñiiñen kanma ya ni saasa, ken ni ku ya o tuwaaxun xenpen wa xooni. :

1- Mali 2-. Moritane. 3- Senegal. 4- Ganbi. 5-Gine Bisau. 6- Gine Konakiri. ku ya tuyinten ni siri.

  • Dingiranin tananin wa no sooninkon ga taaxendi non wa xoyi: Burukina Faso, kot d'ivoir do Nijer. Xa an wa na ti terenden killen sooninken wa xo a ga kitene duna banwen su yi.
  • Sooninkon taaxuranun m'i dappun ya faayi ku yi, jamaanun noxon di i ga kitene jamaanu beenu yi. Xo; natali fana ke ni; Moritane, Senegal do Mali. Fillandi ke ni; Ganbi, Gine Bisau do Gine Konakiri.

- Copyright 19/10/2005 © soobe. fr.tt Tous droits réservés - soobe.fr.tt dangon su tuge-