An sire ri [SOONINKON MAARINDEN KAFO EJIPT](Association Culturelle de Soninké en Egypte) Daaxan kanma
     
Danbe
Wagadu Danbe
Sooninkon do Silamaaxu
Sooninkon ananu
Sooninkan dappun do debu
Sooninkon taaxu ñiiño
Xanne
Sooninken xara
Taalinun do digan xooro
Gemu-xan dare
Safande
Kafo
Kafon gemunde
Yaxu
Sallu
Terende
Naamen do Laada
Suugun do regu
Suugaanon do Jaaru
Gunanwun do Sunku
Natalinu
Fedde
S.M.K.E (A.C.S.E)
Xaran feddu
Golliñan feddu
Tuwanlenmaaxu
S.M.K.E kitera
Sooninkaaxun feddu
N'o maatendi
Xara/ kittibatte toxo o kan kitaaben wa
Tana
Kitaabun noonu
Soobe
Meeñiyu
Deemandu kafon da

Tuwallenmaaxu / N'o maatendi

Fofo ga na yi xa maxa Daaxa ke kanma, a ña fo sire ma fo mañante maaxa xa n'o deema Daaxa(site) ke taganden wa, xoyi xa ga na noqu be wari a gan xawa kapp'a yi m'a gan xawa bakk'a yi xa na duudoxoto n'o maatandi ti ken wa. baawo; i ti: ''tinmeyen na Alla baane ya da''.
xa ra w'o maatandini ti ku kiteranu beenu faayi wureedu ke yi:

Daaxa (Site) ke golliñanwaano, m'a dabarindaano;

  • Madibiramu Kante
  • Usman Kunta

 


- Copyright 19/10/2005 © soobe. fr.tt Tous droits réservés - soobe.fr.tt dangon su tuge-