An sire ri [SOONINKON MAARINDEN KAFO EJIPT](Association Culturelle de Soninké en Egypte) Daaxan kanma
     
Danbe
Wagadu Danbe
Sooninkon do Silamaaxu
Sooninkon ananu
Sooninkan dappun do debu
Sooninkon taaxu ñiiño
Xanne
Sooninken xara
Taalinun do digan xooro
Gemu-xan dare
Safande
Kafo
Kafon gemunde
Yaxu
Sallu
Terende
Naamen do Laada
Suugun do regu
Suugaanon do Jaaru
Gunanwun do Sunku
Natalinu
Fedde
S.M.K.E (A.C.S.E)
Xaran feddu
Golliñan feddu
Tuwanlenmaaxu
S.M.K.E kitera
Sooninkaaxun feddu
N'o maatendi
Xara/ kittibatte toxo o kan kitaaben wa
Tana
Kitaabun noonu
Soobe
Meeñiyu
Deemandu kafon da
Naamen do Laadanu / Natalinu
Natalinu beeni ga sooninkara ma sooninkon bire moxon koyini
sooninkan kan kafumantemeyi nan natalin wutu. ke haayi sooninkan kan moxo; yaxarun do kaagumen do lemunu. sooninka yaxarun ya faayi ku; beesu w'i gollen kanma . ke faayi yiganden yan taaxandinten wa soron do me naxa.
sooninka yaxarun wayi na xuben betexe do n'a jago. yigu xooron wa taaxunu biiren wure kan falle. yere ni kanfallen ya kaanu beenu taaxunten ga gunban laqen wa. kan boronwen ya faayi ke yi lemunun ronte kan di.
xubun kaanun sigimoxo, do kan dingira . Fatanbinnira ganni. yitti xooron wure wari moxon ya ni ke yi. jin laqen ya ni ke yi, yittun g'a kaaron wa,
ke ni fanwen ga bakka ti kaanu beeni halle yi. ke ni ka kurunban ya yi a ma kuure fina. Maanyon suxuban dansanden ya yi. ke ni deben ya yi .
ñonwaano ku yi. yaxaren ya ni a wa gollo. suxuban laqen sooninkan ka. Fatanbinnira yaxaxun ganni.
Xaran wallen wa i ga sangu be ñaana na lemunun yaaxaran xura. i yogo ya faayi ke. ke ni suunan bucinnen ya yi . (soxo te) ke ni suuman kare falle a d'i renme. (soxo te) ke ni suuman moyinten wa.

- Copyright 19/10/2005 © soobe. fr.tt Tous droits réservés - soobe.fr.tt dangon su tuge-