An sire ri [SOONINKON MAARINDEN KAFO EJIPT](Association Culturelle de Soninké en Egypte) Daaxan kanma
     
Danbe
Wagadu Danbe
Sooninkon do Silamaaxu
Sooninkon ananu
Sooninkan dappun do debu
Sooninkon taaxu ñiiño
Xanne
Sooninken xara
Taalinun do digan xooro
Gemu-xan dare
Safande
Kafo
Kafon gemunde
Yaxu
Sallu
Terende
Naamen do Laada
Suugun do regu
Suugaanon do Jaaru
Gunanwun do Sunku
Natalinu
Fedde
S.M.K.E (A.C.S.E)
Xaran feddu
Golliñan feddu
Tuwanlenmaaxu
S.M.K.E kitera
Sooninkaaxun feddu
N'o maatendi
Xara/ kittibatte toxo o kan kitaaben wa
Tana
Kitaabun noonu
Soobe
Meeñiyu
Deemandu kafon da

Sooninkon ananu yogonu

Toxo
Danbe
1- Kaya Maxan Siise
2- Asikiya Mohanmed Tuure
(1493 - 1528).
3- Alhaji Mohanmadu Laamini Daraame
Gunjuuru (1840 - 1887).
4- Madikaama Sumina Kanute
Turungunbe
5- Baaba Jaaguraga
Jaara
6- Almaami Tanba
Jaara
7- Foodiye Buubu Tanba
Jaara
8- Foodiye Maamadi Tanba
Jaara
9- Foodiye Xungu Tanba
Jaara
10- Foodiye Salumaxa Tanba
Jaara
11- Foodiye Muxutaari Tanba
Jaara
12- Xara Jaaje
Tuuba Xase
13- Mohanmadu Baxayoxo
Tonbokutu
14- Muhamuudu Baxayoxo
Jenne
15- Alifa Mohanmadu
16- Gunguru Moodi
17- Taalibe Sulemaani Mangane
Sansanwe
18- Mahanme Booli Mangane
Sansanwe
19- Sanban Maaliki Dalla
20- Maasire Buubu
21- Karunga Jaawara
22- Konmaxa Maagasa
23- Batun Danbe
24- Domonne Kamara
25- Mansanmaxan Kittibaane
26- Mansanmaxan Misaane
27- Kaaka Dukkure
28- ....................

 

- Copyright 19/10/2005 © soobe. fr.tt Tous droits réservés - soobe.fr.tt dangon su tuge-